Usługi BHP

 1. Szkolenia wstępne BHP – instruktaż ogólny .
 2. Szkolenia okresowe BHP pracowników.
 3. Opracowanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 4. Opracowanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 5. Prowadzenie postepowania oraz kompleksowe sporządzenie dokumentacji po wypadkach w pracy, w drodze do i z pracy.
 6. Doradztwo w zakresie: prawa pracy, organizacji stanowisk pracy, poprawy warunków pracy, postepowania w przypadku chorób zawodowych, doboru odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej.
 7. Prowadzenie audytów BHP oraz sporządzanie raportów w zakresie stanu bezpieczeństwa w firmie.
 8. Doradztwo i współpraca w zakresie kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne nadzoru nad warunkami pracy: państwowa Inspekcja Pracy, państwowa Inspekcja Sanitarna.
 9. Prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów BHP: wypadków w pracy, chorób zawodowych.

Najważniejsze podstawy prawne:

 • Kodeks pracy – Dział X (art. 207 – 237).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz.704).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn .zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).